Documents à télécharger
X
LEAFLET FOR DOWNLOAD
Practical student guide for Campus Belval
Faculty report 2015
Page d'accueil // FLSHASE // Actualités // Aféierung an d'Weltreliounen: Hinduismus

Aféierung an d'Weltreliounen: Hinduismus

twitter linkedin facebook google+ email this page
Add to calendar
Conférencier : Danielle Schmidt, Professer 'Vie et société', LMRL
Date de l'événement : jeudi, 01 février 2018, 19:30 - 21:00
Lieu : Campus Lampertsbierg, Bâtiment des Sciences, Sall BSC 3.04
Donneschdeg, 08.02.2018, 19:30 – 21:00

Op Ufro gëtt e Certificat de participation ausgestallt.

Kontakt: jean-marie.weber@uni.lu
162a, avenue de la Faïencerie
L-1511 Luxembourg

Relioune spillen haut a gesellschaftlechen, kulturellen a politeschen Zesummenhäng kulturiwwergräifend eng wuessend Roll. Deemno ass eng Weiderbildung an dëser Thematik aktuell. D'Konferenze gi vun enger PowerPoint Presentatioun begleet a verstinn sech als Basisinformatioun. Si gëllen Interesséierten, deenen dës Thematik an hir ganz Komplexitéit um Häerz läit.

Juddentum:

 

 

Donneschdeg, 11.01.2018, 19:30 – 21:00

Chrëschtentum:

 

 

Donneschdeg, 18.01.2018, 19:30 – 21:00

Islam:

 

 

Donneschdeg, 25.01.2018, 19:30 – 21:00

Hinduismus:

 

 

Donneschdeg, 01.02.2018, 19:30 – 21:00

Buddhismus:

 

 

Donneschdeg, 08.02.2018, 19:30 – 21:00

Op Ufro gëtt e Certificat de participation ausgestallt.

Kontakt: jean-marie.weber@uni.lu